Szarowski family tree       

Today is 21. 5. 2018 14:54.

YOUR SURNAME IS SZAROWSKI? | GUEST BOOK | CONTACT | SITEMAP
  HOME

ADAM (1698)
GENEALOGY GRAPHS
FAMILY STATISTICS
PERSON INDEX
RELATIVE SURNAMES
SURNAME FREQUENCY
FAMILY GALLERIES
GRAVESTONES GALLERIES

ARE YOU SZAROWSKI?

VILLAGES OLD PHOTOS
PLACES INDEX
SZAROW TOWN
HISTORY OF OUR PLACE
MAP OF OUR PLACE

OLD DOCUMENTS
INTERESTS
DICTIONARY
LINKS

GUESTBOOK
SITEMAP
CONTACT
HanaSzarowski.com
Art and paintings
by Hana Szarowski.


fler.cz/vysivana
Interesting hand made things especialy embroidery. Soon there gonna be added some made according to art of Hana Szarowski.


HLAVNÍ STRÁNKA / OBEC SZAROW

OBEC SZAROW

Znak Szarowa Tereny Szarowa należą do terenów o słabej urodzajności, co miało zapewne wpływ na późną lokację miejscowości w tzw. III okresie osadniczym obejmującym lata 1301-1400. W tym czasie akcja osadnicza i kolonizacyjna w kraju była niezwykle intensywna, co należy wiązać z podpisaniem unii polsko-litewskiej.

Szarów od początku swojego istnienia należał do rodowych majątków Zadorów później zwanych, Lanckorońskimi. Ośrodkiem rodowym Zadorów było Brzezie, co zastało poświadczone w roku 1309 lecz należy przypuszczać, iż Zadorowie zamieszkiwali tu znacznie wcześniej. W XIV w. rozpoczął się stopniowy rozkwit kariery i bogactwa tego rodu, głównie w 2 poł. okresu rządów Kazimierza Wielkiego, zwłaszcza zaś za panowania Władysława Jagiełły. Zbigniew z Brzezia syn Przedbora był jedną ze znaczących postaci rodu Zadorów. W 1399 r. osiągnął on godność marszałka wielkiego koronnego. Urodził się ok. 1360 r. W latach 1397-1398 prowadził ożywioną działalność gospodarczą: zastawiał i kupował wsie. To właśnie jego należy uważać za założyciela Szarowa.

Nazwa wsi ma charakter dzierżawczy. Właściwie nieznane jest jej pochodzenie, jednak z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że jej założycielem bądź zasadźcą był człowiek o imieniu lub przydomku Szari (Shari). Imię takie lub przydomek było używane w Polsce w XIV w. Pierwsza wzmianka historyczna o miejscowości pochodzi z roku 1398 z ksiąg sądu ziemskiego krakowskiego. W zapisie tym występują Klemens i Jakusz de Zarow. Kolejna wzmianka pochodzi z roku 1403 kiedy to założyciel Szarowa i Dąbrowy Zbigniew z Brzezia poręczył umowę na 400 grzywien na wsie Brzezie, Szarów i Dąbrowa.

Zbigniew przebywał w najbliższym otoczeniu Jadwigi i Jagiełły. 10 lipca 1410. Jagiełło wybrał ośmioosobową radę wojenną w skład, której obok Witolda wszedł również Zbigniew z Brzezia. Ponoć w tym samym czasie Jagiełło mianował Zbigniewa swoim zastępcą w dowodzeniu wojskiem. 15 lipca 1410 r. Jagiełło polecił właśnie Zbigniewowi jako swojemu zastępcy, aby z 4-6 chorągwiami wyparł rozpoznawcze oddziały krzyżackie z sąsiedztwa armii polskiej. Podczas bitwy grunwaldzkiej Zbigniew z Brzezia dowodził 34 chorągwią. Jest zupełnie prawdopodobne, że w tej bitwie brali również udział pierwsi szarowianie. .

W roku 1417 zapisał swojej drugiej żonie Annie z Tęczyna 400 grzywien i ponadto 200 grzywien wiana na swoich wsiach Brzezia, Szarowa i Dąbrowy. Zbigniew z Brzezia umiera w roku 1425.

600 let Szarowa Jego syn Mikołaj doszedł również do godności marszałka wielkiego koronnego i należał do grona zaufanych doradców Władysława Jagiełły. 4 marca 1443 r. w wyniku podziału majątku z bratem Janem otrzymał zamek i miasto Lnckoronę z przynależnymi 16 wsiami, a także dziedziczne Brzezie z Szarowem i Dąbrową. W wyniku nieporozumień z macochą Mikołaj zgodził się oddać bratu Brzezie, Szarów i Dąbrowę do czasu jego śmierci. W rok po jego śmierci bracia ustalili, że Jan zwróci bratu wspomniane wsie (w tym Szarów) a w zamian odzyska starostwo dobczyckie. Do ostatecznego podziału doszło w listopadzie 1443 roku, kiedy to Mikołajowi przypadła Lanckorona i Dobczyce oraz Brzezie, Szarów i Dąbrowa. Mikołaj zmarł w 1458 r. pozostawiając dwóch synów Jana i Stanisława zwanych od godności ojca Marszałkowicami z Brzezia i Lanckorony oraz dwie córki. Jan zmarł bezpotomnie (był kawalerem) w roku 1492. Majątek jego wraz z Szarowem przeszedł na synów jego brata Stanisława: Mikołaja, Stanisława i Przecława. Mikołaj zmarł w 1520 r. Przecław zmarł w 1531 r. Stanisław zmarł w 1535 r. Stanisław ani Przecław nie pozostawili potomstwa. Spadkobiercą majątków został jedyny syn trzeciego z braci Mikołaja – Hieronim.

600 let SzarowaW 1546 r. Hieronim wydzierżawił królowej Bonie wsie dziedziczne miedzy innymi Szarów oraz kilka wsi królewskich na 8 lat za sumę 4000 florenów. Hieronim Lanckoroński zmarł w 1569 r. Lanckorońscy dokonują w roku 1571 licznych zapisów dla kościołów krakowskich, w których wzmiankowany jest m.in. Szarów.

Zapis z ksiąg poborowych województwa krakowskiego z roku 1581 wskazują na przynależność Szarowa do powiatu Proszowskiego. Z zapisów tych wynika, iż w tym czasie w Szarowie znajdowało się: 5 łanów kmiecych, komorników z bydłem 2, komorników bez bydła 3 i 1/2 łana przynależnego do karczmy. Lanckorońscy po paru wiekach związali się z kresami wschodnimi Rzeczpospolitej gdzie zdobyli majątek i przywileje. Zaczęli przywiązywać coraz mniejszą wagę do posiadłości w okolicach Brzezia i w ostateczności postanowili sprzedać cały klucz brzeski.

Stanisław Żeleński z Łucjanowic kupił w roku 1623 dobra brzeskie od Lanckorońskich. Intercyzę do tych dóbr nabył w roku 1620. Zmarł w 1646 roku w Łuczanowicach. 20 lat po jego śmierci następuje podział majątku, m.in. połowę kmieci w Szarowie przypadło młodszemu Stefanowi. W 1768 r. występuje wzmianka o intromisji Żeleńskich w dobra Szarów.

W 1772 r. Austriacy zajmują powiat bocheński na kilka miesięcy przed oficjalnym podpisaniem traktatu rozbiorowego, co też świadczy o wielkim znaczeniu żup bocheńskich dla Wiednia. W roku 1783 utworzono cyrkuł bocheński (powiat). Najniższy szczebel administracyjny na terenie Galicji w tym czasie stanowiły dominia tj. dwory szlacheckie. Szarów był podzielony pomiędzy dwa dominia: jedno w Grodkowicach i drugie w Brzeziu.

W roku 1787 w tzw. metryce gruntowej józefińskiej występują już bardzo dokładne dane dotyczące mieszkańców Szarowa. Władze austriackie porządkując sprawy własnościowe i podatkowe w Galicji dokonały dokładnego spisu mieszkańców i ich posiadania. W tych dokumentach ukazano 24 nazwiska mieszkańców Szarowa. W 1819 roku Austriacy ponawiają spis podatkowy. Tym razem jest to metryka gruntowa tzw. franciszkańska z 1820 r. Tym razem metryka gruntowa zawiera szczegółowe arkusze wszystkich właścicieli gruntów w porządku alfabetycznym. Zawiera również wielkości dochodów rocznych i zobowiązań podatkowych. I w tym przypadku występują 23 nazwiska mieszkańców Szarowa.

W 1851 r., po kilku latach chłopskich buntów i działań partyzanckich m.in. w obrębie Puszczy Niepołomickiej władze austriackie postanowiły znieść pańszczyznę. W tym celu sporządzono odpowiednie porozumienie z właścicielami majątków i ogłoszono w postaci odpowiednich wyroków okręgowych komisji. Jeden z nich dotyczył mieszkańców Szarowa. W dokumentach związanych z tą sprawą pojawia się 28 nazwisk ówczesnych mieszkańców Szarowa. Cytat treści wyroku: "W y r o k C. K. Komisyji okręgowej do zniesienia ciężarów gruntowych względem należytości, którą obowiązany posiadacz gruntu w powyższej gminie za wykazane wewnątrz powinności prawodzierzcy od 1. Listopada 18 poczynając, przez C. K. Kasę Podatkową wypłacić ma.".

18 kwietnia 1900 r. Kazimierz Iwulski i Jakób Włodek zawierają umowę z Gminą Szarów podpisując kontrakt na dzierżawę łąk torfowych, aby z eksploatacji torfu założyć fundusz budowy szkoły. Wójtem Szarowa w tym czasie jest Mateusz Wajda. Na ostatniej stronie kontraktu zapis "z ich wolą spisany przyjęli i po przeczytaniu takowy własnoręcznie podpisali.—Zwierzchność gmina Szarów dnia 18o kwietnia 1900". Odciśnięta owalna pieczęć - Gmina Szarów w pośrodku widnieje jelonek (herb Szarowa) obok podpis Mateusz Wajda wójt, pod nim podpis Franciszek Rajca radny, Wojciech Iwólski oraz potwierdzenie pozostałych podpisów Wincenty Wójtowicz, Kazimierz Iwulski, Jakób Włodek i świadek Franciszek Kalicki. W roku 1903 rozpoczęto budowę szkoły tzw. galicyjki. W drugiej połowie XIX wieku w różnych rejonach Szarowa rozpoczyna się budowa kapliczek. Najstarsza kapliczka pochodzi z roku 1852.


ZDROJ: Oficiální stránky obce Szarow


Oficiální stránky obce Szarow
Szarow na satelitní mape
Szarow na wikimapia.com
Szarow ve wikipedii

TOP | HOME
Are you Szarowski? | Guestbook | Contact | Site map
Updated: 21/07/2014 Design and informations © 2008-2014 Szarowski